محمد حسن باجلان

حوزه تخصصی: ویراستاری
m.h.bagelan@chmail.ir

.

متولد 1350، كارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

از سال 1377 همكاری با رادیو معارف را با نویسندگی برنامه های فقهی (تقریرات درس های خارج آیات عظام فاضل لنكرانی، جوادی آملی و مكارم شیرازی) آغاز كردم و از سال 1378 سردبیری این برنامه ها و نیز برنامه های حقوقی، حدیثی و تفسیری را بر عهده گرفتم كه در مجموع تا كنون بالغ بر هزار برنامه می شود.

حوزه كاری اینجانب تهیه كنندگی، نویسندگی و ویراستاری می باشد.

برگزیده شدن در بخش های نویسندگی و ویراستاری در جشنواره بین المللی صدا از جمله افتخارات اینجانب در مدت حضور در رادیو به شمار می رود.

دسترسی سریع