صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 6:40 به مدت 25 دقیقه

با حجت عقلی انسان اگر در اخلاق حرکت کند به حجت ظاهری (انبیا و استاد اخلاق) هم می رسد

مرتبط با این