کودکان افغانستان بیشترین آسیب را از اشغالگری آمریکا دیده اند

دو دهه از اشغال افغانستان از سوی آمریکا می گذرد و هر جوان 18 ساله در افغانستان کودکی خود را با جنگ و اشغالگری نیروهای متجاوز خارجی سپری کرده است

1400/01/30
|
11:11
دسترسی سریع