من آمدم به دل شب یا رب یا رب

ماه رمضان ـ مناجات با خدا

من آمدم به دل شب یا رب یارب
دلم ز ناله لبالب یا رب یا رب
گدای نیمه شبم، ببین به تاب و تبم، خدا خدا به لبم
یارب یا کریم، یارب یا کریم
چه مهربان و کریمی یا رب یارب

1400/02/04
|
23:28
دسترسی سریع