احكام انتصاب جدید در شبكه رادیویی معارف

گزارش تصویری جلسه اهدای احكام انتصاب جدید در رادیو معارف
آقایان
عباسعلی توفیقی: سرپرست دفتر و روابط عمومی رادیو معارف
حسن رضایی: مشاور اجرایی و امور مشاركت های رادیو معارف
اصغر غلامپور: دبیر جشنواره ها و ارزیابی برنامه های رادیو معارف

1402/01/30
|
11:26
دسترسی سریع