نرخ باروری ایران در آستانه صفر

رئیس انجمن علمی مامایی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شد که نرخ باروری ایران در سال 2030 به صفر برسد اما با وضعیت حاضر ممکن است نرخ باروری را زودتر از موعدِ پیش بینی شده به صفر برساند.

1400/02/19
|
12:29

خانم خداکرمی تصریح کرد: دسترسی خانواده‌ها به ماما‌ و آموزش آنها در خصوص فرزندآوری می تواند نرخ باروری کشور را از وضعیت بحرانی خارج کند.

دسترسی سریع