انتصابهای جدید در مرکز امور نخبگان

ایت الله مروی و ایت الله سید احمد خاتمی، به عنوان عضو شورای عالی حوزه های علمیه در هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر ، انتخاب شدند.

1399/08/26
|
16:35

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه وظیفه شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه را برعهده دارد
شورای عالی حوزه های علمیه همچنین در حکمی آیت الله رجبی از اعضای شورای عالی حوزه های علمیه را به عنوان نماینده این شورا در هیأت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران منصوب کرد .
این صندوق با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، تلاش دارد تا بتواند پژوهشگران حوزوی دارای پژوهش های اولویت دار را حمایت مادی و معنوی کند.

دسترسی سریع